Thơ    Video   Thư Viện 1        3    5     6 Germany   English    Francais  Nhạc  Tin Tức 
Thánh  Giáo Tan  Minh  Quang. Cha Thượng Đế Cũng  Là Giáo Chủ
Nhơn  Thiên Khẩu  Nội  Giáng Trần Ảnh Hưởng Của  Tư Tưởng
Đạo Của Thầy Bất Ly Tam Ngũ Đạo  Mầu  Là  Báu Phép Hồng Quân
Qui- Tông   Chơn- Giáo Tại  Sao Mở  Hội  Long Hoa
Tánh  Mạng   Hay  Khí  Thần   Xuất  Huyền  Nhập Tẫn  Mới  Là Trường  Sanh.
Đạo Đ ứcThuần Túy Hồi  Chầu Ngọc Kinh
Nội   Đan,  Ngoại    Đan Huấn Từ Ðức Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Kết  Quả Của Sự Bố Thí
Luyện  kỷ   Trúc  Cơ      Những  Bí  Thuật  "Hườn  Tinh  Bổ  Não"
Tề  Thiên  Đấu Với Hồng  Hài Khưu  Trường  Xuân  Chân  Quân
Tứ  Tổ  Qui   Gia Sự  Quý  Báo  Của   Đại  Đạo
Thập -Tự  Tam -Thanh Bổn  Nguyên  Chơn  Tánh
Tam   Bảo  Tinh, Khí,  Thần  Ngọc  Dịch  Hoàn  Đan Luận  Về   Ðại  -Ðạo  Tâm -Truyền
Nữ   Đạo  Tu  Chơn   Lữ  Tổ   Thâm  Viễn  Xuân Ba  Điều  Khuyên  Cho Chư Tịnh
Tham- Thiền   Nhập- Ðịnh Thủ    Khảm   Điền    Ly Lời  Tiên  Tri  Cao  Đài  Xuất  Hiện
Mười   Điều  Tâm  Nguyện Sau Này  Năm  Châu Đến  Học Đạo Chánh   Đạo  Thiền  Luận
Lữ  Tổ  Bách  Tự  Bi Năm  Châu  Chung  Rước Một   Thuyền Đại   Thể  Hòa  Đồng
Đắc   Đạo   Liễu   Thân  Kinh Thái Không Vũ Trụ Thiên Nhiên Vạn   Pháp  Qui  Tâm  Lực
Giáp Tích Quan  Chỉ  Huyền Nho  Tông  Chuyển  Thế Chánh  Giáo  Thánh  Truyền
Tu  Tánh   Luyện  Mạng Chơn  Truyền  Căn  Bản Chánh  Trị   Người  Tu  
Tam   Thiên  Bí  Chỉ Tu  Luyện  Theo  Tam  Giáo  Kinh Ngọc Lộ Kim Bàn
Kinh Tam Giáo Đạo Tổ Bài  Thuyết Pháp Của Bồ Đề  Đạt  Ma Xem   Hang   Địa  Ngục
Bá  Nhựt  Trúc  Cơ Có   Người  Mà   Cũng  Có  Trời Thi  Văn  Học  Đạo
Mười   Ðiều  Biện  Ma     Một Phút  Lửa  Lòng Phải Uổng  Công Đại   La  Thiên   Đế
Thất  Tình  Hại  Ngũ  Tạng Huyền Yếu  Thiên–Trương Tam Phong Bát  Bộ  Chơn  Kinh
Con  Đường   Duy  Nhất Thoát Thai Thần  Hóa Hội Tam Thanh  Tu-Chơn Thiệp-Quyết
Đan  Cốc  Sinh Thần  Thủy  Hòa  Đồng  Nữ  Đạo Bình -Minh   Ðại- Ðạo
Chiếu  Minh  Long-ẩn  Đàn Đạo  Pháp  Trong  Thân Ðạo  Học  Chỉ  Nam 
Kim  Tiên  Chứng  Luận Ngày  Khai   Đạo Cao  Ðài  Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1 &  2
Khí  Huyền  Năm Lượng Tai   Hại  Của   Sự  Bỏn    Sẻn Huỳnh   Đình   Kinh  Nội   Cảnh
Tu  Chân Cửu  Yếu   Biện  Phân Tà   Chánh    Lạy Cha Kinh Báu
Thiền  Thập  Ngưu   Ðồ Trung  Dung, Trung Đạo Thanh  Tịnh  Kinh  Đạo Lão
Họa  Bàn 'Hoàn Nguyên Thiên Tiểu Ngã, Đại  Ngã Huyen  Dieu Canh Loại  PDF
Hoàng Đế Âm Phù kinh  Chánh  Pháp, Tà  Pháp Quan Phủ Ngô Văn Chiêu Loại PDF 
Cửu  Cung  Trong  Thân Sanh  Ký  Tử   Qui Thánh-Huấn  Hiệp-Tuyển 1 & 2
Thần  Khi  Qui  Trung Nội  Lý  Chơn  Hóa  Giải Suy Nghiệm Tiên  Tri
Luyện Đơn Nấu Thuốc Công Truyền và Tâm Pháp Liên  Giao  Chi  Phái
Tu   Đắc  Ấn Chứng Dưởng  Sanh  Tánh  Mạng Huấn Nữ Chơn Ngôn
Cửu Chuyển Huờn Đơn Nữ Trung Tùng Phận Tu Thân Lập Ðức
Nữ Đan Hiệp Tuyển Xây  Đắp  Cao Đài Nội Tại Tam Giáo Qui-Nguyên
Công  Phu Đừng  Ngủ  Gục Trinh  Liệt  Nữ   Phong Phật Pháp, Thế Gian Pháp
Phép Bồi Dưỡng Tâm  心 Cao Ðài Giáo Lý Ðại Cương Chánh  Kỷ  Hóa  Nhân
Chốn Bồng  Lai Tiên Cảnh  Đại- Đạo  Truy -Nguyên Ngày Tạo Thiên Lập  Địa
Thiên Huyền Tâm Kim Tiên Thiên   Địa  Chi  Tâm   Khuyến Luyện-Khí Hườn-Hư
Cửu  Thiên  Đại  La    Ngũ  Chi   Đại  Đạo Phiền  Não Là Nguồn  Cội  Bồ Đề
Bí Chỉ Đại Bô Pháp TamThiên Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu   Hảy  Lo   Cho  Đời  Sống  Tâm  Linh
Tam Giáo Nguyên Lai Khai Thị     1    2   3    4    5 Cao -Ðài Giáo Và Hội Thánh Di-Lạc
Tác  Phong  Đạo  Hạnh Ông  Địa Qua Cơ Bút Cao Đài  Ðạo Sử, Quyển I -1953& Ðạo Sử, Quyển II
Sơ  Thiền  Tâm  Pháp Qui-Điều Nội-Lệ Tam Thanh Xin  Cứu  Ðộ  Mẹ  Ðất
Vô Tự Chân Kinh Qui-Điều Nội-Lệ   Nghi_Dung Phật Giảng Chân Tâm  
Phép Chế  Âm Phục Dương Chỉnh Nguyên Lập Giáo Chính Pháp Nhãn Tạng 
Hống Thị Thanh Long Tủy Trúc  Lâm  Thiền   Điện Đạt  Ma  Dịch  Cân  Kinh
Hồi Quang  Phản  Chiếu  Quân  Tử   Là   Gì ? Các  Nấc  Thang  Tiến  Hóa
Xá Nữ Phương Nhị Bát Xóa   Lổi  Cho  Người Âm  Dương  Lưỡng Thần 
Tam  Thiên  Bí  Chỉ  Huấn  Từ  Vô   Cực  Từ   Tôn Kinh Pháp Cú 1       2     3
Tứ  Thời   Công   Phu Thi  Văn Dạy  Đạo    Tất   Cả  Trở  Về Một
Nguyên Thủy Thiên  Tôn Khuyên Con Nhìn Chơn Lý Đạo Thánh  Giáo  Của  Ðức  Lý  Giáo  Tông
Luyện  Nội  Ðơn Tâm Pháp Hư Không, Chỗ Dụng Của Đạo  Hàng Long Phục  Hổ
Hư  Vô   Đại  Đạo  Cẩm Nang Thơ của Ðức Diêu-Trì Kim-Mẫu Tìm  Hiểu  'Tính  Mệnh  Khuê  Chỉ
Thập Nhị Cẩm Đoạn Linh Hồn Con Người Có 3 Ngôi Tư tưởng Lão giáo
Tiên -Thiên  Cơ -Ngẫu Làm  Cách  Nào Để  Bế́  Tinh       Đức Phù Hựu Lữ-Thánh Đế Quân 
Hậu -Thiên   Cơ-Ngẩu Chín  Phương Trời Mười  Phương  Phật Bài Học Ngàn Vàng
Hải  Thượng  Lãn  Ông Tám  Quyển  Sách  Quý Cao Đài  Đại Thụ
Di  Ðà  Phật  Tổ    Quan  Âm  Như   Lai Hình Tòa Thánh Tây Ninh
Khai, Minh Đạo  Vàng     Sứ  Mạng   Vi   Nhơn Vô  Thừa  Chơn  Giáo
Tinh   Khí   Thần Lược S ử  Đời  Ngài Ngô Minh Chiêu Thái Thượng  Huỳnh Đình Ngoại  Cảnh  Kinh
Nữ Kim Đan Bát Nhã  Ba La Mật Đa Tâm Kinh  Tranh Chăn  Trâu Đang Tìm Trâu
Dòng Thiền Phổ Độ   Tam Thừa Quán Nhứt Chơn Như Hiện  Ảnh  Của Thập Nhị Thời Quân
Chơn-lý đạo Khổng Thánh-Nữ Jeanne D'arc Mảo Ðạo Phục Chức Sắc
Chơn Lý Ðạo Tiên Thập Nhị   Nữ Đồ  Minh  Lý Thánh  Hội Tịnh Thất  Minh   Sư
Chơn lý Ðạo Phật qua Tam Kỳ Phổ Ðộ Gương  Hạ  Mình Lý Giải Quả Càn  Khôn
Văn V ũ  Hoả  Hậu   Bộ Đan  Kinh Nổi Tiếng  Của Trung  Quốc Vì  Sao Thượng-Đế Mở  Đạo Tại  Việt -Nam
Khẩu Quyết Nhị Cơ Đạo Có  Một  Chia Ra Nhiều  Lý Khổng Tử Và  Cuộc Mưu Cầu Hạnh Phúc
Tam Thiên Bí Chỉ  Đại Tông Pháp Lịch Sử Môn Ngũ Cầm Hí Đức Thánh Trần Hưng Đạo
Đức Lão  Tử Và  Tâm  Linh    Tâm Sự Người  Xưa Tư  Tưởng   Đạo  Gia
Âm Tinh   陰 精 Phụ  Tử   Cang     Thánh-Ðức Chơn-Kinh
Thích  Gia  Chơn  Giải Phu  Thê  Cang Xem Trọng  Pháp  Giáo 
Đại  Thừa  Cửu  Chuyển Quân Tử Trang  Nhi Bất Trang Ma Phương  Mặt  Trăng
Tu  Cũng Có Tu Vòng Tu Tắt Thánh-Giáo của Vạn-Hạnh Thiền-Sư Ma  Phương  Sao  Kim
Thần Khí  Đạo  Giáo    Đàn Tam Giáo Đền Thập  Vương  Sám  Hối
Hườn Cung Đàn   -   Bạch  Hổ  白 虎 Thái Thượng  Cảm  Ứng  Thiên Tác Dụng Của  Ðại -Ðạo
Lễ  kỷ  Niệm  Ngày Thầy  Qui  Vị Tùng  Phụ  Tùng  Tử Thánh Giáo Khai Xuân Tân Mão
Tâm  Không -   Chân Ý    -   Bí Mật  Công    Ngôn    Dung      Hạnh Sư  Ðệ    Ðệ Huynh   Hữu Bằng 
Long  Hoa  Đại Hội               Nội   Đơn  Báo  Hiếu  Trọng  Ân Tam Cang    Phật  Ngôn   Báo  Ân  Từ
Thế  Pháp  Di -Lạc  Hạ  Nguơn  Văn   Thiện  Ngôn   Tắc  Bái Tại  Sao Người Tu  Hành Phạm  Lỗi
Đèn  Lòa  Ngọn  Lửa Tợ Rồng  Phun  Châu Sứ  Mạng  Của  Dân  Tộc   Được  Chọn Thời  kỳ Thầy Ân  Xá Nên Tu Đúng  Là  Đắc
Nhứt  Chuyển   Đến  Ngũ  Chuyển Kiếp   Phù   Sinh  Và   Nhân   Ngã Luyện  Đắc Lục  Thông Chứng Phật Đàng
Phật Lực  Giải Nghiệp  Chướng Giữ  Gìn Tân Pháp Chơn Truyền Thiền không Chủ Ttrương Độc Thiện Kỳ Thân
Bá Nghiệp Đạo Nhơn Chí Tín Địinh Hướng  Trang Web  Phổ Biến Thánh giáo của Đức Ngôi Hai
Bí Mật  Luyện Trong" Huyền Diệu C ảnh" Những Sai Lầm Trong Khí Công Hiện Đại   Cao  Đài  Lễ  Bái   -   Dịch Cân  Kinh 
NhàTu Học Rõ  Đường Chơn Lý

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC ĐÀN CHIẾU MINH

Ngũ-Hành       Tửu Sắc       Tam Giáo  

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Loi Miễn Phí,Webmaster Trương Ngọc An